, , ,

Desmanol pure

Schülke

Compare

Desmanol pure – 1 litar

Za profesionalnu upotrebu, ne sme se nanositi na sluzokožu.

Ne tretirati hranu i piće za ljude i životinje, kao i površine koje dolaze u dodir s hranom i pićem

1.690,00 дин.

Desmanol pure
Sastav: 75% Propan-2-ol CAS 67-63-0

Indikacije:
DESMANOL PURE se primenjuje ne razređen za ličnu higijene kože ruku u u laboratorijama, stomatologiji , veterini, farmaceutskoj industriji. Takođe u kozmetičkoj industriji, prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, kao i u objektima javnog zdravlja uključujući bolnice.

Mikrobiololško dejstvo:
Desmanol pure deluje baktericidno (Pseudomonas aeruginosa, P. mirabilis, Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus hirae, Escherichia coli, Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium), fungicidno(Candida albicare)

Vaccinia virus i BVDV, HCV, Roto virus, Adeno virus, Murine Norovirus (MNV)

Način upotrebe:
– Nakon higijenskog, odnosno hirurškog pranja ruku, naneti pomoću originalnog dozera određenu količinu biocidnog proizvoda na neoštećenu kožu ruku i dobro utrljati i ostaviti da se osuši,
– Higijenska dezinfekcija ruku: na ruke utrljati 3ml (1-2 stiska dozera) proizvoda 30s
– Hirurška dezinfekcija ruku: 2 puta po 5 ml(2-3-stiska dozera)proizvoda utrljavati 1,5 min. na ruke i podlaktice
– U slučaju Adeno virusa jednom naneti 3ml (1-2 stiska dozera) proizvoda, i utrljavati 2 min na ruke
– Ostaviti da se osuši prirodnim putem.
– Proizvod koristiti po potrebi

Podnošljivost:
Ne sme se nanositi na sluzokožu.
Ne tretirati hranu i piće za ljude i životinje, kao i površine koje dolaze u dodir s hranom i pićem.

Pri svakodnevnoj higijenskoj dezinfekciji ljudi može doći do suve i zategnute kože, ali i pored daljeg korišćenja proizvoda nestaju ove neprijatne smetnje.

Posebna upozorenja:
-H225 Lako zapaljiva tečnost i para
-H319 Dovodi do jake iritacije oka
-H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu
-P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina.-Zabranjeno pušenje
-P233 Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu
-P261 Izbegavati udisanje pare
-P301+ P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru
-P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,
ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem
-P403+P235 Čuvati na mestu sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom
-P501 Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast

Samo za profesionalnu upotrebu.

Pakovanje: 1 Litar

Šifra proizvoda: 05024-33ps Kategorije: , , , Oznake: ,
Težina1.26 kg
brands

Schülke