, , ,

Desmanol pure

Schülke

Compare

Desmanol pure – 1 litar

Poštovani, usled izuzetne potražnje, u prilici smo da sakupimo sve vaše narudžbine, i pripremimo se za prvi sledeći uvoz koji se očekuje 28.03.2020. Nakon tog datuma, tačno možemo reći koje su količine dostupne.

Hvala vam na razumevaju.

Za profesionalnu upotrebu, ne sme se nanositi na sluzokožu.

Ne tretirati hranu i piće za ljude i životinje, kao i površine koje dolaze u dodir s hranom i pićem

1.690,00 дин.

Desmanol pure
Sastav: 75% Propan-2-ol CAS 67-63-0

Indikacije:
DESMANOL PURE se primenjuje ne razređen za ličnu higijene kože ruku u u laboratorijama, stomatologiji , veterini, farmaceutskoj industriji. Takođe u kozmetičkoj industriji, prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, kao i u objektima javnog zdravlja uključujući bolnice.

Mikrobiololško dejstvo:
Desmanol pure deluje baktericidno (Pseudomonas aeruginosa, P. mirabilis, Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus hirae, Escherichia coli, Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium), fungicidno(Candida albicare)

Vaccinia virus i BVDV, HCV, Roto virus, Adeno virus, Murine Norovirus (MNV)

Način upotrebe:
– Nakon higijenskog, odnosno hirurškog pranja ruku, naneti pomoću originalnog dozera određenu količinu biocidnog proizvoda na neoštećenu kožu ruku i dobro utrljati i ostaviti da se osuši,
– Higijenska dezinfekcija ruku: na ruke utrljati 3ml (1-2 stiska dozera) proizvoda 30s
– Hirurška dezinfekcija ruku: 2 puta po 5 ml(2-3-stiska dozera)proizvoda utrljavati 1,5 min. na ruke i podlaktice
– U slučaju Adeno virusa jednom naneti 3ml (1-2 stiska dozera) proizvoda, i utrljavati 2 min na ruke
– Ostaviti da se osuši prirodnim putem.
– Proizvod koristiti po potrebi

Podnošljivost:
Ne sme se nanositi na sluzokožu.
Ne tretirati hranu i piće za ljude i životinje, kao i površine koje dolaze u dodir s hranom i pićem.

Pri svakodnevnoj higijenskoj dezinfekciji ljudi može doći do suve i zategnute kože, ali i pored daljeg korišćenja proizvoda nestaju ove neprijatne smetnje.

Posebna upozorenja:
-H225 Lako zapaljiva tečnost i para
-H319 Dovodi do jake iritacije oka
-H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu
-P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina.-Zabranjeno pušenje
-P233 Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu
-P261 Izbegavati udisanje pare
-P301+ P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru
-P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,
ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem
-P403+P235 Čuvati na mestu sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom
-P501 Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast

Samo za profesionalnu upotrebu.

Pakovanje: 1 Litar

Šifra proizvoda: 05024-33ps Kategorije: , , , Oznake: ,
Težina1.26 kg
brands

Schülke