, , ,

Desmanol pure


Compare

1 litar Desmanol pure Samo za profesionalnu upotrebu. Ne sme se nanositi na sluzokožu. Ne tretirati hranu i piće za ljude i životinje, kao i površine koje dolaze u dodir s hranom i pićem. Pri svakodnevnoj higijenskoj dezinfekciji ljudi može doći do su

1.380,00 дин.

Sastav: 75% Propan-2-ol CAS 67-63-0

Indikacije: DESMANOL PURE se primenjuje ne razređen za ličnu higijene kože ruku u u laboratorijama, stomatologiji , veterini, farmaceutskoj industriji, kozmetičkoj industriji, prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, kao i u objektima javnog zdravlja uključujući bolnice.

Mikrobiololško dejstvo:

DESMANOL PURE deluje baktericidno (Pseudomonas aeruginosa, P. mirabilis, Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus hirae, Escherichia coli, Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium), fungicidno(Candida albicare)

Vaccinia virus i BVDV, HCV, Roto virus, Adeno virus, Murine Norovirus (MNV)

Način upotrebe:

– Nakon higijenskog, odnosno hirurškog pranja ruku, naneti pomoću originalnog dozera, određenu količinu biocidnog proizvoda na neoštećenu kožu ruku ,dobro utrljati i ostaviti da se osuši

– Higijenska dezinfekcija ruku: na ruke utrljati 3ml (1-2 stiska dozera) proizvoda 30s

– Hirurška dezinfekcija ruku: 2 puta po 5 ml(2-3-stiska dozera)proizvoda utrljavati 1,5 min. na ruke i podlaktice

– U slučaju Adeno virusa jednom naneti 3ml (1-2 stiska dozera) proizvoda, i utrljavati 2 min na ruke

– Ostaviti da se osuši prirodnim putem.

– Proizvod koristiti po potrebi

Podnošljivost:

Ne sme se nanositi na sluzokožu. Ne tretirati hranu i piće za ljude i životinje, kao i površine koje dolaze u dodir s hranom i pićem.

Pri svakodnevnoj higijenskoj dezinfekciji ljudi može doći do suve i zategnute kože, ali i pored daljeg korišćenja proizvoda nestaju ove neprijatne smetnje.

Posebna upozorenja:

H225 Lako zapaljiva tečnost i para

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu

P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina.-Zabranjeno pušenje

P233 Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu

P261 Izbegavati udisanje pare

P301+ P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

P403+P235 Čuvati na mestu sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom

P501 Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast

Samo za profesionalnu upotrebu.

Pakovanje: 1 Litar

Šifra proizvoda: 05024-33ps Kategorije: , , ,
Težina 1.2 kg